Пп 614

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования.

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления.

3. Реализация Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности его работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 40 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведев

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 11 травня 2006 р. N 614 м. Київ

Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання щороку до 30 червня і 31 грудня починаючи з 2007 року Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики даних про хід виконання Програми, затвердженої цією постановою, для їх узагальнення та інформування відповідно до 15 липня і 15 січня Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України

Ю. ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2006 р. N 614

ПРОГРАМА

запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади

Загальні положення

Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000, спрямована на забезпечення високої якості продукції, процесів, робіт та послуг.

За функціональним призначенням міжнародні стандарти ISO серії 9000 є універсальними. Вони застосовуються на всіх етапах виробництва продукції і надання послуг підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та виду їх діяльності.

Необхідність розроблення Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади (далі — Програма) обумовлена:

відсутністю єдиних для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур діяльності;

недостатньою орієнтованістю діяльності органів виконавчої влади на задоволення потреб споживачів, зокрема у сфері надання послуг;

низькою якістю значної кількості послуг, що надаються органами виконавчої влади;

потребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції серед посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000 сприяє оптимізації процесів планування, розподілу ресурсів, а також визначенню додаткових підходів до об’єктивного оцінювання результатів їх діяльності.

Основними ознаками ефективності державного управління у сфері надання послуг є:

орієнтація на споживача;

провідна роль керівників;

заінтересованість службовців у досягненні кінцевого результату;

процесний підхід;

системний підхід;

прийняття обґрунтованих рішень.

Ефективність діяльності органів виконавчої влади значною мірою обумовлюється рівнем організації державного управління.

В основу організації державного управління у сфері надання послуг покладені принципи верховенства права, підзвітності органів виконавчої влади, консенсусу, прозорості та ефективності прийняття ними рішень. При цьому забезпечується задоволення інтересів усіх учасників прийняття управлінських рішень та протидія проявам корупції.

Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000, ефективно функціонує в органах державного управління більшості держав — членів ЄС. В Японії зазначена система управління якістю запроваджена майже у 90 відсотках муніципальних органів.

Першим з органів виконавчої влади в Україні, що успішно запровадив систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001, стала Головдержслужба, а серед органів місцевого самоврядування — виконавчі комітети Бердянської (Запорізька область) та Комсомольської (Полтавська область) міських рад.

У процесі інтеграції України до ЄС необхідно реформувати систему державного управління, а ефективним засобом для цього є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.

Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у підвищенні результативності та ефективності діяльності органів виконавчої влади.

Завданням Програми є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.

Напрями виконання Програми

Програма виконується за такими напрямами:

визначення порядку координації діяльності органів виконавчої влади щодо запровадження системи управління якістю;

інформаційно-методичне забезпечення запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади;

організація навчання керівників та фахівців органів виконавчої влади з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю;

контроль за запровадженням та ефективністю функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Заходи щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади здійснюються згідно з додатком.

Шляхи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (до 2008 року включно) передбачається запровадження системи управління якістю в центральних апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

На першому етапі передбачається:

забезпечити органи виконавчої влади методичними рекомендаціями та інформаційними матеріалами щодо запровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001;

визначити з числа керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю та організувати їх навчання;

організувати навчання працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань запровадження та функціонування системи управління якістю;

розробити плани заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади;

визначити перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади, а також процесів надання таких послуг;

розробити документацію та забезпечити запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади;

визначити аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади;

забезпечити проведення:

— внутрішнього аудиту (періодичне оцінювання результатів запровадження системи управління якістю);

— передсертифікаційного аудиту (оцінювання результатів запровадження системи управління якістю перед проведенням сертифікаційного аудиту);

— сертифікаційного аудиту (оцінювання результатів запровадження системи управління для видачі органу виконавчої влади сертифіката, який підтверджує виконання вимог ДСТУ ISO 9001-2001).

На другому етапі (починаючи з 2009 року) передбачається запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях.

Заходи з виконання Програми на другому етапі здійснюються у тій самій послідовності, що і на першому етапі.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади у державному бюджеті, а також за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити результативність та ефективність державного управління, зокрема в результаті зменшення необґрунтованих витрат, в тому числі витрат часу;

урахувати в діяльності органів виконавчої влади потреби споживачів у конкретних послугах та забезпечити належну якість їх надання;

здійснити чітку регламентацію діяльності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

визначити перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади;

забезпечити прозорість прийняття управлінських рішень та підвищити їх якість;

забезпечити формування позитивного міжнародного іміджу України.

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади

(ВИТЯГ)

4. Визначити з числа керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Жовтень — листопад 2006 року.

6. Організувати навчання працівників центральних апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Березень — квітень 2007 року.

7. Провести роботу із самооцінювання результатів діяльності органів виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські держадміністрації.

Травень — червень 2007 року.

8. Розробити та затвердити за погодженням з Держспоживстандартом план заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Травень 2007 року.

9. Скласти перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Червень 2007 року.

10. Скласти перелік процесів з надання послуг у відповідних органах виконавчої влади та визначити осіб, відповідальних за їх дотримання.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Липень — серпень 2007 року.

11. Визначити аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2007 року.

13. Розробити документацію з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Відповідно до строків, визначених у плані заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

14. Запровадити систему управління якістю в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Відповідно до плану заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

15. Забезпечити проведення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Відповідно до плану заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

16. Провести сертифікаційний (в разі потреби — передсертифікаційний) аудит в органах виконавчої влади.

Держспоживстандарт, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2008 рік.

17. Запровадити та забезпечити функціонування системи управління якістю в територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

Починаючи з 2009 року.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *